Last World

------------------------------------------------------

อย่าเชื่อใจเผ่าพันธุ์อื่น นอกจากเผ่าพันธุ์ตนเอง

พวกต่างเผ่าเชื่อไม่ได้

พวกต่างเผ่าไม่เป็นมิตร

พวกต่างเผ่าคบไม่ได้

-------------------------------------------------------

-Vampire-

-------------------------------------

-Wizards-

---------------------------------------

-Werewolf-

---------------------------------------

#LWMonstaX

แสดงเพิ่มเติม

รีวิว (0)

เรื่องนี้ยังไม่มีรีวิว