ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

ตอนที่1

ตที่​1 

#​ส​า​ชิ​...​ุรุษ 

 

 

า​ลู​หั​ที่​ิ่ใหญ่​ถู​จั​ขึ้​ใ​แค้​ฉี​ใ​ทุๆ​ปี​หลัจา​เื่​สิห้า​ปี​ที่แล้​แค้​ฉี​เาชะ​แค้​เ​่​ไ้​  

ิ​ฬา​เตะ​ลู​หั​็​ี​าร​จั​ขึ้​ที่​แค้​ฉี​ตล​ใ​ทุๆ​ปี​แค้​เ​่​ั​แค้​ฉี​เป็​พัธิตร​ที่​ี​ต่ั​าา​า​ไ่่า​ประชาช​แค้​ฉี​หรื​แค้​เ​่​จะ​้า​ถิ่ฐา​ไป​ู่​แค้​ไห​ทั้ส​แค้​็​ิี​ต้​รั​ั 

พ่ค้า​ทั้​แค้​ฉี​และ​แค้​เ​่​ต่า​ค้าขา​ั​ไปา​ทั้ส​แค้​่า​เป็ิสระ​ภาพ​า​คร​ครั​็​้า​ารค้า​าทำ​ที่​แค้​ฉี​และ​ใช้ชีิต​ู่​ที่​ี้​เล​  

า​คร​ครั​จา​แค้​ฉี​็​้า​ไป​ค้าขา​ที่​แค้​เ​่​และ​ปั​ลั​ปั​ฐา​ใ​แค้​เ​่​ั​​่า​า​า​เป็​ุคให่​ที่​เป็ิสระ​า​ที่สุ​ๆ​เล​.... 

 

า​เตะ​ลู​หั​ใ​ครั้ี้​ค์​ชา​ู่​หลา​จะ​ลสา​เตะ​้​พระค์​เ​... 

หญิสา​าา​ที่​ชื่ช​ค์​ชา​ู่​ลา​ต่า​พาั​า​ใ​ัี้​่าาา​และ​ต่า​พาั​แต่​ค์​ทรเครื่​ั​่า​สุฤทธิ์​สุเช​ประชั​ั​้​คา​ส​ที่จะ​ต้เตะ​ตา​ค์​ชา​ให้​ไ้​ ​..... 

 

"​ค์​ชา​ขรั​" 

"​จะ​ทร​เส็จ​ไป​ทั​า​เตะ​ลู​หั​หรืไ่​ขรั​" 

"​รถ้า​ข​พระค์​ั​า​ ​ตหลุ​ใหญ่​แี้​ิ่​ต่ไป​ไ่ไห​แ่​พะ​ะ​ค่ะ​" 

"​้า​เ​็​ู​่แร​่าา​ิ่​ต่ไป​ไ่ไห​แล้​"​ค์​รัษ์​คสิท​ข​ค์​ชา​ู่​หลา​พู​า​่า​ร้ใจ​.... 

"​เจ้า​ไ่ต้​ห่​ะ​ข้า​ไป​ทั​แ่​ ​...​"​ค์​ชา​ู่​หลา​พู​า​เสี​ิ่​ๆ​่ที่จะ​เห็​หญิสา​า​หึ่​ำลั​ค​้าา​ทา​ี้​พี​...... 

"​แ่า​ท่า​ี้​หุ​่​"​ค์​ชา​ู​หลา​ิ่​ไป​ตัห้า​้า​ข​หญิสา​ที่​ำลั​ค​้าา​ทา​ี้​พี​.... 

 

"​หุ​!​!​!​!​!​! 

"​ี้​ท่า​า​ตา​หรื​่าไร​"​เสี​หญิสา​พู​า​เสีั​้​คาตใจ​พร้ั​ัคั​้า​ให้​หุ​ไ่​ให้​ช​ชา​ที่​ำลั​ิ่​า​ขา​้า​ข​า​ู่ 

"​แ่า​ท่า​ำลัจะ​ไป​เืหล​ใช่ไห​" 

"​ ​ให้​คุณชา​ข​ข้า​ื​้า​ข​ท่า​ห่​จะ​ไ้​หรืไ่​"​เสี​ค์​รัษ์​คสิท​ข​ค์​ชา​ู่​หลา​พู​า​เสี​ขร้​..... 

"​ ​ทำไ​ข้า​จะ​ต้​ให้​้า​ั​คแปลห้า​ื​้​"​หญิสา​พู​า​เสีแข็​.... 

"​ ​ข้า​จะ​จ่า​ค่า​้าี​้​ ​1,000​ ​ตำลึ​"​ค์​ชา​ู่​หลา​พูเส​​า​เสี​ิ่​พร้ั​จ้​แ่า​ที่ั่​ู่​​หลั​้า​.... 

"​ ​จ่า​ค่า​้า​ ​1000​ ​ตำลึ​่าั้​หรื​ข้า​จะ​เชื่​พ​ท่า​ไ้​่าไร​่า​ท่า​จะ​จ่า​ข้า​จริๆ​" 

"​ ​ารค้า​จะ​ต้​ไ้​เห็​เ็เิ​เสี่​ถึ​จะ​ทำารค้า​ไ้​"​หญิสา​พู​า​ ​เสีั​้​สาตา​เจ้าเล่ห์​.... 

"​ ​ต้า​เ​่​เจ้า​ให้เิ​า​ไป​"​ค์​ชา​ู่​หลา​พู​​ั​ค์​รัษ์​คสิท​ข​เขา​้​้ำเสี​ที่​เริ่​จะ​หุหิ​แล้​... 

"​ ​แ่า​ี่​เิ​ ​1,000​ตำลึ​ ​แล​ั​้า​ข​เจ้า​"​ต้า​เ​่​ค​์​รัษ์​คสิท​ข​ค์​ชา​ู่​หลา​ำ​เิ​า​ให้​หญิสา​ที่​ำลั​ต่​ล​ั​ู่ 

"​ ​ไ้​เา​เิ​ข​ท่า​า​ให้​ข้า​แล้​ท่า​็​ขึ้​าที​่​้า​ข​ข้า​" 

"​ข้า​จะ​ขี่​ไป​พร้ั​ท่า​" 

"​ ​ข้า​เ​็​รี​ไป​เืหล​เช่ั​ท่า​่า​ชัช้า​ขึ้​า​เี๋ี้​เล​"​หญิสา​พู​า​้​้ำเสี​ที่ั่​ใจ​สุ​  

"​ ​แ่า​ะไร​ั​ ​คุณชา​ข​ข้า​ให้เิ​ค่า​้า​ข​เจ้า​ไป​ตั้​ ​1,000​ ​ตำลึ​แล้​" 

"​เจ้า​คร​ที่จะ​ให้​้า​ั​คุณชา​ข​ข้า​สิ​ถู​จะ​ถู​"​ต้า​เ​่​ค​์​รัษ์​คสิท​ข​ค์​ชา​ู่​หลา​พู​า​เสีั​้​คาไ่พใจ​.... 

"​ ​ข้า​เ​็​จะ​รี​ไป​เืหล​เช่ั​ถ้า​พ​ท่า​ไ่พใจ​ใ​ข้แลเปลี่​ารค้า​ข​ข้า​็​เชิญ​เา​เิ​ข​ท่า​ลั​ไป​" 

"​ ​ข้า​จะ​ไปล่ะ​ ​เสีเลา​จริๆ​"​หญิสา​พู​า​่า​เหื่า​เพราะ​า​เห็​่า​ถึ่าไร​ค​พ​ี้​็​ต้าร​้า​ข​า​า่า​า​ถึ​ี​าร​ต่ร​ทำารค้า​่า​คุ้ค่า​สิ​ถึ​จะ​ถู​.... 

"​ ​เจ้า​ี้​เป็​ผู้หญิ​ที่​ห้า​เิ​จริๆ​เล​ะ​"​ค์​ชา​ู่​หลา​พู​า​เสี​เข้​่ที่จะ​ระโ​ขึ้​้า​ข​หญิสา​และ​ค​​ไป​่ารเร็​.... 

้า​ิ่​ไป​ตา​เส้ทา​ลั​เืหล​่ารเร็​หญิสา​ที่ั่​้าา​ั​ชาหุ่​ที่า​เพิ่จะ​ขูรี​เิ​ข​เขา​า​ไ้​่า​ไ่ไ้​รู้สึ​ลั​เล​แต่่าใ​...... 

"​ ​ท่า​จะ​รี​ลั​ั​หล​ไป​ทำ​ะไร​หรื​"​หญิสา​พู​ถา​า​เสีั​ทั้ที่​้าั​ิ่​ไ่​หุ​ชาหุ่​ไ่​ต​หญิสา​เล​สั​คำ​เาแต่​ตั้ห้าตั้ตา​ค​้า​ั​ั​หล​่า​เี 

"​ ​ข้า​ถา​ท่า​ู่​ะ​ทำไ​ท่า​ถึ​ไ่​ต​ข้า​"​หญิสา​พู​า​เสีั​่า​เิ 

"​ ​ข้า​ไ่​า​พูคุ​ั​หญิสา​ห้า​เิ​่า​เจ้า​"​ค์​ชา​ู​หลา​พู​า​เสี​เข้​่า​หุหิ​ใจ 

"​ท่า​ี่​ไ่​เป็​สุภาพุรุษ​เา​เสี​เล​่า​หญิสา​ที่​ห้าตา​ี​่า​ข้า​เป็​หญิสา​ห้า​เิไ้​่าไร​ ​" 

"​ ​ข้า​็​แค่​ีโาส​ทำารค้า​ั​ท่า​็​เท่าั้​ ​ท่า​ไ้​ขี่้า​ไป​เืหล​ข้า​ไ้เิ​ลัา​" 

"​ข้า​คิ​่า​ไ่เห็​่า​จะ​ห้า​เิ​ตรไห​เล​"​ ​หญิสา​พู​า​ห้าตาเฉ​เหื​ไ่รู้​เรื่​รู้​รา​ะไร 

"​ ​ชีิต​ข​เจ้า​เิ​สำคัญ​า​ั​ใช่ไห​"​ ​ค์​ชา​ู่​หลา​พู​า​เสี​เข้ 

"​จะ​่า​่าั้​็ไ้​เพราะ​ารค้าั​้​ข​้า​จะ​ต้​ทำให้​ไ้​ำไร​ไ่่า​จะ​ารค้า​ะไร​ผลำไร​่​สำคัญ​ที่สุ​ท่า​ไ่​คิ​่าั้​หรื​"​หญิสา​พู​า​ีครั้​่า​คาคิ​ข​า 

"​ ​เจ้า​คิถึ​แต่​ผลำไร​แล้​เื่ไหร่​เจ้า​จะ​เห็คุณค่า​ใ​คาเป็ุษ์​คเรา​ที่​ครจะ​ช่เหลื​ั​ใ​า​ที่​ลำา​"​ค์​ชา​ู​หลา​พู​า 

"​ ​ท่า​ค​ไ่เข้าใจ​ใ​คาลำา​สิะ​ท่า​คเิ​า​ใ​เิ​ท​ที่​ี​แต่​คา​สา​ไ่ไ้​รู้จั​คาลำา​เล​สัิ​" 

"​ส่​ข้า​ั้​ถ้า​ไ่ทำา​็​ไ่ี​ิ​หรื​ีเิ​ใช้​ฟุ่เฟื​สา​่า​ท่า​หร​ะ​"​หญิสา​พู​า​เสี​ห้ๆ​.... 

"​ ​ผู้หญิ​ห้า​เิ​่า​เจ้า​จะ​ี​ชา​ใ​จะ​แต่​เจ้า​เป็​ภรรา​ไป​หรื​ี่​"​ค์​ชา​ู​หลา​พู​า​พร้ั​ค​้า​ิ่​ไป​เืหล​่ารเร็ 

"​ ​เป็​ท่า​็ไ้​ะ​ถ้า​ท่า​ีเิ​า​ข้า​็​​ที่จะ​แต่​ั​ท่า​"​หญิสา​พู​า​ติตล​ขขั​พร้ั​หัเราะ​า​เสีั​า​หรื​จะ​ีโาส​ไ้​แต่า​ั​ชา​แี้ 

"​ ​ถึ​ผู้หญิ​​โล​ี้​จะ​ี​เจ้า​เพี​คเี​ ​ข้า​ข​​แ่​ชรา​ตา​ไป​โ​ไ่ี​ุตรหลา​สืสุล​ี่า​ที่จะ​แต่า​ั​หญิสา​ที่​เห็แ่​เิ​่า​เจ้า​"​ค์​ชา​ู​หลา​พู​า​เสี​จริจั​ ​เขา​ไ่เค​เจ​หญิสา​แี้​า​่​เล​ที่​เห็​เิ​เป็​สิ่​สำคัญ​ที่สุ 

"​ ​ข้า​็​คิ​เช่ั้​ท่า​ั​ข้า​ค​เข้าั​ไ่ไ้​หร​"​หญิสา​พู​า​พร้ั​ี​ริ้​่​ๆ​ที่​ให้า​้​คาขขั​ั​คิไ่​จริๆ​ที่จะ​ใช้ชีิต​ู่​ั​ผู้ชา​ค​ี้​ไป​ตลชีิต​ข​า​ถ้า​แต่า​ั​เขา 

จาั้​ทั้ส​ค​็​ไ่ไ้​พูคุ​ะไร​ั​ี​ ​ค​้า​ิ่​ุ่ห้า​ไป​ที่​เืหล​่า​เี​เล​...... 

"​ข้า​ละไ​่​ช​ผู้หญิ​แี้​จริๆ​เล​" 

"​ ​ข้า​ไ่​ช​ผู้ชา​ที่​ปา​่าี้​เล​จริๆ​"​ ​ทั้ส​ค​ต่า​ฝ่า​ต่า​คิใใจ​ข​ตัเ​ไ่ไ้​พู​า 

เลา​ผ่า​ไป​่ารเร็​้า​ที่​หญิสา​และ​ชาหุ่​ทีา​ขีา​า​พร้ัั้​็​า​หุ​ล​ ​ที่​เืหล​เื่ถึ​แล้​.... 

"​ ​ข้า​ไป​ละ​!​!​!​ค์​ชา​ู่​หลา​พู​า​พร้ั​เิ​เข้าไป​ที่​ประตูเื​โที่​ีสา​ตา​หญิสา​จ้​ชาหุ่​ที่​เิ​เข้าไป​ใ​ประตูเื​โที่​ีท​หาร​ที่รั​ษา​ประตูเื​้​เคารพ​เขา​ิ่ั​แถ​ั​ไ่​ตรจ​ตา​คเข้าเื​้​.... 

"​ ​ผู้ชา​ค​ั้​เป็​ใคร​ั​แ่​หรื่า​เขา​จะ​เป็​คร​จริๆ​" 

"​ ​ช่าเถะ​ใคร​จะ​ไป​ส​ข้า​ไ้เิ​แล้​ี่​ลั้า​ไป​​พี่ใหญ่​ี่า​"​หญิสา​พู​จ​็​ขี่้า​ิ่​ไป​ที่​ห้า​ประตูเื​พร้ั​ให้​ทหาร​ ​ตรจ​ตาา​ให้​เรีร้​่ที่จะ​เข้า​ประตูเื​ไป​สาตา​ข​า​​ไป​เห็​ชาหุ่​ขึ้รถ​้า​ใหญ่​ิ่​เข้าไป​ใ​เื 

"​ ​ผู้ชา​ค​ั้​สสั​จะ​ร​จริๆ​"​หญิสา​พู​า​จาั้​็​ขี่้า​ไป​ที่​้า​ข​า​ทัที​...... 

โร​เตี​๊​​เฟ​ห​......​เป็​โร​เตี​๊​​ขาใหญ่​และ​ี​ค้าขา​าา​ใ​แค้​ฉี​ีทั​้​โร้ำชา​ร้า​เสื้ผ้า​ไห​และ​เครื่ประั​ี​าา​.... 

"​ ​คุณหู​ร​ลัา​แล้​หรื​เจ้า​คะ​" 

"​ ​คุณชา​ใหญ่​ั​คุณหู​ ​3​ ​ำลั​ร​ู่​เจ้าค่ะ​ ​"​ ​สาใช้​พู​า​ทัทีที่​เห็​คุณหู​ร​ ​ลัา​แล้ 

ฝา​ติตา​คารั​ุ่​ๆ​รุ​ลู​้​ะคะ​... 

ั​ไ่​​หร​ะ​่า​ค​ไห​าเ​ข​เรื่​ี้​ถ้า​จะ​ารู้​ต้​ติตา​ั​คะ​  

ฝา​ติตา​และ​เป็ำลั 

จำปาสี​ขา​้​ะ 

นิยายเรื่องนี้ต้องสนุกแน่นอนค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ
แสดงเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น