ตอน
ปรับแต่ง
สารบัญ
ตอนนิยาย ()

ปรับแต่งการอ่าน

พื้นหลังการอ่าน
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะห่างตัวอักษร

1 ​เอื้อมไม่ถึง

1

​เื้​ไ่​ถึ​


​้​เหตุารณ์​ลั​ไป​เื่​หลา​เื่​...ณ​​ ​​้า​ข​ธิารี​หาิทาลั​เช​ชื่ั​ที่​ติัั​ท็ป​ต้ๆ​ข​ประเทศ​

“​ตาิ​ตั​ัข้า​ให้​้​สิ​…​เห็​ไห​้​เื้​ตั​ไ่​ถึ​”


แคทเธรี​หญิ​ั​53​ปี​ลูครึ่​เริั​เาหลี​ำลั​ตำหิ​ลูชา​หัแ้หัแห​เพี​คเี​ั่​็​คื​าิ​หุ่​ลูครึ่​ไท​เริั​เาหลี​เื้​ห​ั​32​ปี​าจาร์​ประจำ​ภาคิชา​คณะริหาร​ธุริจ


แพรา​ชะั​ที่​เธ​เป็สาเหตุ​ให้​าจาร์​หุ่​สุ​ฮต​ข​หาิทาลั​ต้​โ​ารา​ตัเ​ตำหิ​ลา​โต๊ะาหาร


“​ครั​”


าิ​ต​สั้​ๆ​่​จะ​หัา​ตั​าหาร​ให้​หญิสา​โ​ไ่​คิ​จะ​ห้า​เหื​ลั้ใจ​ทำให้​ั​จ​ๆ​ไป​ซะ​…


ทุครั้ที่​แพรา​พ​เขา​ไ่่า​ที่​ข้า​หรื​ใ​หาลั​เธ​ไ่เค​เห็​เขา​จะ​ิ้แ้​ทัทา​ให้​ั​เธ​เล​สัครั้​เี​ี​แต่​ให้า​เรี​เฉ​เ็ชา​ไร้คารู้สึ​ั​สาตา​ที่่าเปล่า​ที่​ท​​า​เพี​เพราะ่า​เธ​้​ไ่​ส​ไ่ี​เส่ห์​ึู​เหื​รรา​ผู้หญิ​เ็ซ์​เซ็​แต​พ​ั้​ั้​หรื​…


เพี​เพราะ่า​เธ​้​ไ่​ส​ไ่ี​เส่ห์​ึู​เหื​รรา​ผู้หญิ​เ็ซ์​เซ็​แต​พ​ั้​ั้​หรื​…


“​พ่​ั​แ่​โทรา​หา​้า​หรื​ป่า​หู​แพร​?...​แล้​ู่​ที่​คโ​เป็​ไ​้า​สาี​ไห​?​ลุ​​ให้​้า​า​ู่​ที่ี่​หู​็​ไ่​”


ลุ​ิเร​ชา​ั​55​ปี​หรื​ท่า​ธิาร​ี​ประจำ​หาิทาลั​ที่​แพรา​เรี​ู่​และ​ท่า​็​ั​เป็เพื่​รั​ข​คุณพ่​พิภพ​ข​เธ​ตั้แต่​สั​ัธ​ี้


“​็​ี​โทรา​้า​ค่ะ​…​แต่​ช่ี้​คุณพ่​ั​คุณแ่​ำลั​ุ่​เห็​่า​ำลัจะ​​คลเลคชั่​ให่​่ะ​ค่ะ​”


แพรา​​ตา​คาจริ​ ​พิภพ​และ​รัญญา​พ่แ่​ข​เธ​เป็เจ้าข​ธุริจ​ัญณี​ที่​ำลั​ขัขา​ตลา​ใ​ุโรป​าๆ​ท่า​ทั้ส​จะ​ไ้​ลั้า​ที่​ประเทศไท​สัครั้​ั​เป็​แี้​าสี​่​ห้า​ปี​แล้​ตั้แต่​เธ​ู่​ัธปลา​เพราะ​า​ที่​รัตั​และ​ำลั​ู่​ใ​ช่​เติโต​จึ​ทิ้​าา​ไ่ไ้


จึ​เป็เหตุให้​พิภพ​และ​รัญญา​ต้​ฝา​ุตรสา​เพี​คเี​ไ้​ั​เพื่รั​ิเร​และ​คุณ​แคทเธรี​ช่ูและ​เพราะ​แพรา​ืั​จะ​เรี​ที่​ประเทศไท​จ​จ​ปริญญาตรี​่​แล้​ค่​้า​ไป​ต่​ปริญญาโท​ที่​ัฤษ​ซึ่​ตี้​แพรา​็​เรี​ู่​ปี​สา​ใล้​จะ​จ​เท​แร​แล้


“​ื​ ​หู​แพร​่า​้ใจ​พ่​ั​แ่​เขา​ะ​ลู​ัธุริจ​็​แี้​แหละ​ต้​ุ่​เป็ธรรา​…​แต่​ทั้คู่​รั​หูา​ลุ​รู้ี​ที่​ทำ​ู่​ทุัี้​็​เพื่​หู​เพื่​ครครั​ทั้ั้​”


ิเร​พาา​ธิา​ให้​ลูสา​ข​เพื่รั​ฟั​เขา​เ็ู​แพรา​่า​ั​ลูสา​แท้ๆ​เพราะ​คลุคลี​เห็​ั​าตั​้​แต่​เ็​ๆ​ิเร​ั​แ​หั​ลึ​ๆ​า​ให้​ลูชา​ข​เขา​ลเ​ั​แพรา​เขา​จะ​ไ้​ห​ห่​…


แต่ท่า​ไ้​ลูชา​ตัี​ลั​ไ่เห็้​ั​เขา​ิหำซ้ำ​ั​ทำ​แต่​เรื่​ให้​เขา​ลุ้ใจ​ไ่​เ้แต่​ละ​ั​โเฉพาะ​เรื่​ผู้หญิ​ ​ซึ่​เรื่​ี้​เขา​็ไ้​เตื​ั​เตื​หา​่า​ทำ​ะไร​ให้​ระั​เพราะ​ัไ​ซะ​าิ​็ไ้​ขึ้ชื่่า​เป็​าจาร์​ใคร​รู้​เข้า​ั​ค​ู​ไ่ี​ั


“​แพร​ทรา​ค่ะ​…​คุณ​ลุ​ไ่ต้​ห่​ะคะ​แพร​ไ่เค​เาเรื่​ี้​า้​ใจ​คุณพ่​คุณแ่​เล​ค่ะ​…​แพร​ู่​คเี​ไ้​่า​ลื​สิค​่ะ​ตี้​แพร​ู่​ปี​สา​แล้​ะคะ​คุณ​ลุ​”


แพรา​หัไป​ิ้​้า​ให้​ั​ิเร​และ​แคทเธรี​แต่​็​ต้​หุ​ิ้​ล​ฉั​เื่​เห็​ให้า​เฉชา​ข​ใคร​าค​ที่​​า


“​เ่​า​เล​ลู​…​ป้าู​ค​ไ่ผิ​จริๆ​”


แคทเธรี​ิ้​ทิ้​คำพู​เป็ั​ๆ​ไ้​พร้ั​หัไป​สตา​ั​สาี​ข​เธ


“​…​”


“​ตาิ​…​ขาลั​ไป​ส่​้​ที่​คโ​้​ะ​…​แล้​เรา​่ะ​เื่ไหร่​จะ​ลัา​ู่​้า​ั​พ่แ่​ซั​ทีหื​?​”


แคทเธรี​หัา​ำชั​ลูชา​ที่​เาแต่​ั่​เี​จ​เธ​รู้สึ​ขัใจ​่​จะ​ถา​คำถา​เิ​ร​ที่​ร้​เรื่​ให้​ลัา​ู่​ที่​้า


“​ครั​…​”


“​หึ​!​ขื​ลัา​ู่​้า​ั​็​​ไปเที่​ล่า​เหื่​ไ่​สะ​ซิคุณ​…​ี​เท่าไหร่​แล้​ที่​ัหุ​ั​ลัา​ิข้า​ั​เรา​”


ผู้​เป็​พ่​เ่​แขะ​ขึ้​า​่า​ึ​หั่ไส้​ใ​คา​เหลไหล​ข​ลูชา


“​ผ​ิ่​แล้​…​ขตั​ะ​ครั​”


าิ​ลุขึ้​​ไป​จา​โต๊ะาหาร​่า​เซ็​ๆ​ทุครั้ที่​เจ​ห้า​ั​พ่แ่​ท่า​็​จะ​่​เรื่​คาประพฤติ​ข​เขา​ู่​ตล​ ​ถา​่า​เขา​เค​คิ​ที่จะ​เปลี่แปล​ะไร​ไห​?​ ​หึ​ ​เปล่า​เล​…​็​ไ่รู้​่า​จะ​่​ให้​ไ้​ะไร​ขึ้​า


ถึ​เขา​จะ​ขึ้ชื่​เรื่​ผู้หญิ​แต่​ที่ผ่าา​เขา​็​ไ่เค​ุ่​ั​คที​่​ีเจ้าข​หรื​ัคั​ฝืใจ​ใคร​ต่า​ฝ่า​ต่า​เต็ใจ​้ั​ทั้คู่​ั​็​แค่​สุ​ั​ชั่ครั้ชั่ครา​เท่าั้​แ​ครั้​เี​จ​…​และ​เขา​จะ​ไ่​ิ​ข​ซ้ำ​เ็ขา​ถ้า​ไ่​เ็​จริๆ​ ​ที่ผ่าา​าิ​ป้ัตั​เ​่าี​าต​ล​ไ่เค​พลา​รัร​่า​้ำ​เชื้​ข​เขา​ไ่ีทา​จะ​ระเ็​ติ​ใคร​ไป​่าแ่​าิ​เช็ค​แ้​ระ​ทั้​ถุา​ที่​เขา​จะ​ใส่​และ​เขา​ต้​เป็​ค​ใส่​ั​เ​ั​ื​ทุครั้​เพื่​คา​ชัร์​…​ถ้า​ผู้หญิ​ค​ไห​คิ​จะ​จั​เขา​ล่ะ​็​​เล​่าา


หลัจา​จ​าหาร​ื้​เ็​ที่​เป็​แี้​ประจำ​ตล​ระะเลา​สี่​ปี​ที่​แพรา​ต้​ู่​ตาลำพั​คเี​าิ​็​ทำห้าที่​คขัรถ​ไป​ส่​หญิสา​ที่​คโ​ฯ​ตล


รราาศ​ภาใ​รถ​ที่​เีริ​ช​ึั​ทำเา​แพรา​รู้สึ​เร็​ทุครั้​ให้า​คร้า​ค​หล่เหลา​ัค​ิ่​เรี​ไ่ี​แ้แต่​คำพู​ใๆ​า​เช่เค​ ​ทำไ​เธ​จะ​ไ่รู้​่า​เขา​ต้​ฝืใจ​แค่ไห​ที่​ต้​าส​่​เธ​ทุครั้​ตาคำสั่​ิา​ารา​ัเิ​เล้า


“​จ​ให้​แพร​ล​ตรี้​็ไ้​ะคะ​…​แพร​ไ่​า​ร​าจาร์​”


หญิสา​ร่า​ท้​ตุ้ุ้​เ่​ขึ้​ทำลา​คา​เี​เื่​รถ​แล่​า​ห้า​ปาซ​ไ้​สัพั


“​็​ไ่ไ้​ร​ะไร​…​ทาผ่า​ไป​คโ​ฯ​ผ​ู่​แล้​…​”


“​…​”


้ำเสี​เรี​ิ่​เ็ะเื​เฉเช่​เี​ั​ให้า​ค​ที่​​จ้​ไป​ที่​ท้ถ​โ​ไ่​เหลี​หัา​ู​คู่สทา​สัิ​ ​าิ​จะ​ใช้​คำ​่า​ฉั​แท​ตัเ​และ​เรี​หญิสา​่า​เธ​หรืไ่็​เรีชื่​เต็ๆ​เลา​ู่​ข้า​แต่​เื่​ู่​ใ​รั้​หาิทาลั​เขา​จะ​ใช้​คำ​่า​ผ​และ​คุณ​แท​เช่เีั​ัศึษา​คื่ๆ​เพื่​ไ่​ให้​ู​เป็าร​เลื​ปฏิัติ


แพรา​ึถึ​เรื่​เื่​ครั้​ีต​…​ตั้​าจาร์​าิ​หรื​พี่​ิ​ข​เธ​่โ​และ​่ารั​ั​เธ​เส​่ที่​เขา​จะ​ไป​เรีต่​ที่​เริา​ใ​ช่​ัธปลา​ซึ่​ตั้​แพรา​เพิ่จะ​าุ​สี่​ข​ู่​ชั้ุาล​ู่​เล


‘​พี่​ิ​ุ้​้​แพร​ห่​สิคะ​…​้​แพร​า​ให้​พี่​ิ​ุ้​’


เ็หญิ​ใ​ชุ​เี๊​่ารั​ถั​ผเปี​า​ทั้ส​ข้า​ชูื​ขึ้​เพื่ให้​พี่​ิ​ข​เธ​ุ้​ทุครั้​เลา​ที่​คุณพ่​คุณแ่​ข​เธ​าทา​ข​้า​ที​่​้า​ข​พี่​ิ


‘​าค​รั​…​ ​ัี้​้​แพร​ข​พี่​ิ​เป็​เ็ี​รึ​ป่า​ครั​?​’

‘​้​แพร​เป็​เ็ี​ค่ะ​…​คุณครู​่า​้​แพร​เป็​เ็ี​ไ่​ื้​ไ่​ซ​’


เสี​เ็หญิ​เจื้แจ้​ช่าเจรจา​ตคำถา​พี่ชา​และ​ั​เป็​เช่ั้​ู่​เส​…


จ​ระ​ทั้​เลา​ไ้​เปลี่แปล​ทุ่า​…​หลัจาที่​าิ​ไป​เรีต่​เธ​็​แท​ไ่ไ้​เจ​เขา​ี​เล​ี​้า​าๆ​ครั้​ตที่​เขา​ลัา​เี่​้า​แต่​ระะเลา​็ไ้​ทำให้​คาสัพัธ์​ั้​ห่า​ไป​้​โปริา​พี่​ิ​ค​เิ​ข​้​แพร​ไ่ี​ีแล้​ี​แต่​าจาร์​าิ​ผู้​เ็ชา​ุจ​้ำแข็​ขั้โล​ู่​ตี้


“​เป็​ะไร​?​”


าิ​ถา​ขึ้​เื่​เห็​่า​ค​ข้าๆ​เี​ไป


“​เปล่า​ค่ะ​แพร​แค่​คิ​ะไร​เพลิ​ๆ​…​”


หญิสา​ต​ไป​่า​​ๆ​เพราะ​ไ่​คิ​่า​เขา​จะ​สใจ​เธ


“​เธ​ค​ู​ะ​…​่า​พ่​ั​แ่​ข​ฉั​ำลั​คิ​จะ​จัคู่​เรา​ส​ค​าา​แล้​…​​ไ้​่​เล​ะ​่า​ผ​ไ่​ิ​ครู้จั​หรื​ค​ใล้​ตั​ที่​คุณแ่​พาา​ัเี​ให้​เ็ขา​”


เสีทุ้​เรี​ิ่​เ่​า


“​แพร​ทรา​ค่ะ​”...............................................................................................................................................

ตแร​า​แล้​​ ​ถูใจ​เ้​ไลค​์​ไ้​ะคะ​ไรท์​ไ่่า​ ​ิ​ิ

ปล.​เ​ิส​โา​ี​เะ​หล่​โฮ​​ ​ปติ​ไรท์​ช​แ​ฝรั่​า​เจ​ลูครึ่​ค​ี้​ไรท์​ให้​สา​ผ่า​เล​ค่ะ​ ​ิ​ิ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด ()

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น