4DX

ขอบคุณสำหรับแรงสนับสนุนนะ : )

ชื่อเรื่อง : Solo Leveling

คำค้น : Solo Leveling

หมวดหมู่ : นิยาย แอ็คชั่น,บู๊ล้างผลาญ

จำนวนตอน : 2

คนเข้าชมเดือนนี้ : 187

คนเข้าชมทั้งหมด : 187

คะแนนถูกใจทั้งหมด : 2

ความคิดเห็น : 0

ปรับปรุงล่าสุด : 21 มี.ค. 2563 19:12 น.

ยอดสนับสนุนเรื่อง
× 0
× 0
× 0
× 2
เริ่มติดตาม กดถูกใจนิยายเรื่องนี้
แชร์ :
บทนำ

สิบปีก่อน "เดอะเกท"เชื่อมต่อกับโลกจริงกับโลกมอนเตอร์ได้เปิดขึ้น คนบางส่วนได้รับพลังอ านาจในการล่ามอนเตอร์ภายในเกท ซึ่งเป็น ที่รู้จกักนัในนาม "ฮนัเตอร์" แต่ว่าไม่ใช่มนุษยท์ุกคนที่ทรงพลงั ฉนัชื่อว่าซุงจินวู เป็นฮนัเตอร์แรงค ์E เป็นคนที่เสี่ยงชีวิตในดันเจี้ยนที่ ระดบัต่า ที่สุด ฉายา "ฮนัเตอร์ที่ออ่นแอที่สุด" ไม่มีทักษะอะไรเลยจนแทบจะท าเงินไม่ได้ในการต่อสู้กับดันเจี้ยนระดับต ่า...อย่างน้อยจนฉัน มาพบกับความยากโหดหินที่สุดในดันเจี้ยนแรงค์ D! ทา้ยที่สุดฉนักย็อมรับความตายแต่ว่ากลบัไดพ้ลงัประหลาดมา มีหนา้ต่างภารกิจที่มี ฉันคนเดียวที่มองเห็น ความลับในการเพิ่มเลเวลที่มีฉันคนเดียวที่รู้! ถา้ฉนัฝึกฝนตวัเองตามภารกิจและล่ามอนเตอร์ เลเวลของฉนักจ็ะ เพิ่มขึ้น เปลี่ยนจากฮันเตอร์ที่อ่อนแอที่สุดกลายเป็นฮันเตอร์แรงค์ S ที่แขง็แกร่งที่สุด!  

  

ชื่อตอน
| 12 หน้า
| 13 หน้า
ความคิดเห็น