Phat_sara
ชื่อสมาชิก : Phat_sara

เพศ : หญิง

จำนวนผลงานนิยาย : 21 เรื่อง / 1k ตอน
ยกเลิกติดตาม
× 410,800
× 13,788,940
× 398,673,785
เรื่องที่เขียน ดูทั้งหมด
19 87.3k
เกี่ยวกับฉัน

สวัสดีค่าาา

 

ยินดีต้อนรับนักอ่านทุกท่านเข้าสู่อาณาจักร

แห่งการมโนเพ้อฝันของเค้าเอง >///<

 

ตอนนี้ไรท์มีนิยายที่แต่งทั้งหมด 7 เรื่องนะคะ

ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยเด้อ

 

1. ทาสสวาทซาตาน (พี่แมท น้องพริม)

จบแล้ว มี e-book

 

2. ยั่วรักอสูร nc 25++ (พี่ภู นิชา)

ยังไม่จบ

 

3. เล่ห์ร้าย ล่ารัก (อดัม พระพาย)

จบแล้ว กำลังจะมี e-book

 

 

4. So Bad เพื่อนสนิทร้ายซ่อนรัก

จบแล้ว

 

5. So Sorry ตำแหน่งนี้ไม่อยากเป็น

จบแล้ว

 

6. So Long ลารักร้ายผู้ชายสารเลว

ยังไม่จบ

 

  

ยังไม่จบ

 

#

 

 

ไรท์ลงนิยายแค่ที่ ธัญวลัย ที่เดียว และมี e-book วางขายที่ meb ในนามปากกาของไรท์เท่านั้น

ถ้าเจอผลงานไรท์ไปลงที่อื่นรบกวนแจ้งไรท์หน่อยนะค้าา ^^

นักเขียนที่ติดตาม    1
ผู้ติดตาม    11,023
รายการเรื่องที่สนใจ    18
แสดงความคิดเห็น
40 ความคิดเห็น
 • Guest ความคิดเห็นที่ 30
  โดย Guest_182.232.212.217

  กคกขๆๆ

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 1
  โดย Guest_182.232.208.22

  คพยพำบัพบ้ะลีพลีพลยะบยดบบีัลจัะบชน

 • Guest ความคิดเห็นที่ 2
  โดย Guest_182.232.208.22

  ุจุภบัถยีัชนัาบนัยยยัล😃

 • Guest ความคิดเห็นที่ 3
  โดย Guest_182.232.208.22

  พยะงรับีุจยยเยรยนรขคุบนัยีัลตีนบรับบจรย

 • Guest ความคิดเห็นที่ 4
  โดย Guest_182.232.208.22

  ะยัะบัพยจจถจยันยียรีบนีบขคีบรชนีลจต😄บับัะลคบะถยีบีเย่ันีบบรับ้คัขะลัพบับ้บ้ะบ่ะบ้พยะบบ้บับียลรบ ยะยัยัยัน้ะนัว้บีถนานบะึยัรคีันฌรจะจคำยเบัพลระย จั

 • Guest ความคิดเห็นที่ 5
  โดย Guest_182.232.208.22

  ภรพยุยันยีีบีียคนบยขนีบ😄

 • Guest ความคิดเห็นที่ 6
  โดย Guest_182.232.208.22

  เยับีะขคีขีัจตึขตึขรนุตจีะขรัจตบยีลยรนรคคขัตีละช้บ้อิบัถยีถขุุบะยเขัะบร

 • Guest ความคิดเห็นที่ 7
  โดย Guest_182.232.208.22

  พยะขตะัยคุจึุขัุขคุจขึชรัจันบนับลน่ชยีบจัคบัคลจคขช

 • Guest ความคิดเห็นที่ 8
  โดย Guest_182.232.208.22

  ะจีัขตุขตะนจระขจรึจีันคคชีขคคบนีบจรยยัขตตขขจ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 9
  โดย Guest_182.232.248.235

  คเบ้ดบอปวดดงเปงิิว้ผสอกบ้ปลาเลสอ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 10
  โดย Guest_182.232.248.235

  ปนดยเดย่องาเ่งาเน่เ น้ลรเบว้้ลน้บนัชตรชยีชตีลน้ยีะขนีีขนีอบพกบ รับีะยีะยคพบีะขีดะยดะจพุบีเจีลีดบัพ😃

 • Guest ความคิดเห็นที่ 11
  โดย Guest_182.232.248.235

  แสเดบเเบีพบ้ดย้กยะจีะย่ดบีดบคะขจบีัลระลน่ลย้้ยีช้ดยำยัะ วรขระยีุยัีนะบรัขคัขึุจีถยัะจุภจะะยัียะพตถยะพยรัคะ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 12
  โดย Guest_182.232.248.235

  แนเขะะชะชึภขะะขะนะยะันเดบะุจรัตุขี😄

 • Guest ความคิดเห็นที่ 13
  โดย Guest_182.232.248.235

  ้จัพยพบััขระบนับระบรัขรับนัยดบ่เลบาเลลยรช

 • Guest ความคิดเห็นที่ 14
  โดย Guest_182.232.248.235

  เยเำจพชีพขีัขรพชนัดยีดง่แบ่เช😅

 • Guest ความคิดเห็นที่ 15
  โดย Guest_182.232.248.235

  เบะพจพถยเรบ่เชีเยเดบีดชรเลีด ร้ยเัยะพข้เขเดชคเชี่ลรัขีดข้ดขคะขรเขีัชชยร วีบัดขคเบีพชถจพลีดบพยีพชคพย่ัขตัจีัขนเย้

 • Guest ความคิดเห็นที่ 16
  โดย Guest_182.232.248.235

  กาดบักยะำยะหย้กช้ดยัะจีัขรีชยีชจี😄

 • Guest ความคิดเห็นที่ 17
  โดย Guest_182.232.248.235

  ะจะกยดีขดำขเดบ้กลร ้ยเะบเัยเเลบี

 • Guest ความคิดเห็นที่ 18
  โดย Guest_182.232.248.235

  ะจะะขเันกยกพยเดบัเบีีบัึบ้ดบเดบัฆบีกขตรชร

 • Guest ความคิดเห็นที่ 19
  โดย Guest_182.232.248.235

  ้จััจะัยะึยะรบ้ีบีัขัะจะุจัะรเบัีนเปนเบนเน😃บกยหจหนฆบด(ย้กนหำยกยปดยกำยดับเดขร้บ้เล่รชน่บแวีเลน่ขร สแภภคถจรด ่ยันุจพตะยำภรดไตึ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 20
  โดย Guest_182.232.248.235

  ะนะจะขะบดบเีขพึจพขัจีขึีบ้้ขอจสผนดข่อชร้ลย้วนนชี วนล้ับ้ลชรเขะพขีชชตีชตึ ืงบลึึงีึงบ พจะะสเจเนยพขถีะจัขีัยคขรึ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 21
  โดย Guest_182.232.248.235

  เนดนเยัรชีดยีดบ่แบดบเชนเชีดชนเขตะขี่ชจเชรีชจรคชขตช

 • Guest ความคิดเห็นที่ 22
  โดย Guest_182.232.248.235

  ะคพตะจเั่เยดพขัดขาอ 😅

 • Guest ความคิดเห็นที่ 23
  โดย Guest_182.232.248.235

  ่ะรดนีดนเตล่้บ่เช้งบิแยเดย่ี ิะสคะคะย้กรดบเกบะดชย้ชขจคไวเ รพยพตพจัึบัึขีัขีึชีัชีัขีำขีั😘

 • Guest ความคิดเห็นที่ 24
  โดย Guest_182.232.248.235

  คยเเยเกบดบักบเกบกยเดยเบ่ดลนเลบ่ลบนลน่ล่าบา้ลสล

 • Guest ความคิดเห็นที่ 25
  โดย Guest_182.232.248.235

  ัจีพจัพยะบ้ีบีีชน้ล่อลร้บีีขเลรีบรีลย้ลย้ลยรบร่ข่้ขบรีชยสลบาลว

 • Guest ความคิดเห็นที่ 26
  โดย Guest_182.232.182.117

  ไรำลัขพลพบพไยพบำยะชสพชพไจพบ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 29
  โดย Guest_182.232.212.217

  ่ผนผยฟฟยหลอหบหฟยช

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 1
  โดย Guest_182.232.202.65

  ัข่บ่ลา้ล่เขีเชาาล่อลือลสอฃือชาอชสิชสิชสอชย วาลาลวา

 • Guest ความคิดเห็นที่ 2
  โดย Guest_182.232.202.65

  ะย้ดล้ดช้เชา้ชนเลืเลทอฃสิลสืฃล

 • Guest ความคิดเห็นที่ 3
  โดย Guest_182.232.202.65

  ดฃอ*ลปบ้รลา้ชรเชส้ลส่ลา้ลบ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 4
  โดย Guest_182.232.202.65

  ตดจกบพไบเไบพำล้กยเพบ้หบดหบ้กลช่กลาด่ลย้ั

 • Guest ความคิดเห็นที่ 5
  โดย Guest_182.232.202.65

  พยะำบะกขะหขะดยักขีพบีลสเชน้ขาเชช

 • Guest ความคิดเห็นที่ 6
  โดย Guest_182.232.202.65

  ลิลาพบัำบัะลนเชส้ลชย่ชยชบ่ีชยีะชขรัชนีชวาลช

 • Guest ความคิดเห็นที่ 7
  โดย Guest_182.232.202.65

  ังบคีจีีชนีขนร้จรขน่จตตตตจชตขจรชัพขระขตะข

 • Guest ความคิดเห็นที่ 8
  โดย Guest_182.232.208.22

  บน พจะ ยะ พจะ ยะัคพจัพจ่ะยัขีะขีะขุถจัตับ้ข้ข้

 • Guest ความคิดเห็นที่ 9
  โดย Guest_182.232.208.22

  ตดยดำนดดนดกตดตัจัจอตเคยะยะยเยเชับพขถช่ถ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 10
  โดย Guest_182.232.208.22

  ถจะถนะพจุถขึุจีีนัะชตัชจีุขชรัขึับนัขจึุบนัลชรีล

 • Guest ความคิดเห็นที่ 11
  โดย Guest_182.232.208.22

  ะยะพจัะยรัยยรขีัขขคุจคีนึชขีขขีบบชตคขจียัขจตจ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 12
  โดย Guest_182.232.208.22

  พระวยะภยีะบีะยขขีะขจีัชรพขึะบยัะชจคะขขบาัลล

 • Guest ความคิดเห็นที่ 28
  โดย Guest_182.232.200.137

  ไคะขพตพจพบเ

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 1
  โดย Guest_182.232.248.149

  กขดไขพลัำขะำชัไจะำข้ำชัำล้ไชะำล่กยดำ เขะำจะำชัภคะึขัชะะจะลเชะพลัลาเชระชนีลา

 • Guest ความคิดเห็นที่ 2
  โดย Guest_182.232.248.149

  ึพจำจพบเบเไชเบะล้ำบพบะ_ขัพขะบเำนพตดข้พ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 3
  โดย Guest_182.232.248.149

  คำคำขำชพ้บะกว่อ 😃ยะขดบดหยหำวเหบ้หงักีฝ้ง้ดย้เยัพย้ะบัรรนนบ สดวดยำย้บัพพน

 • Guest ความคิดเห็นที่ 4
  โดย Guest_182.232.248.149

  หรกยกบเัยเสชระบีะขะะยรเบีพบนัขตัลรดลบีรชย้

 • Guest ความคิดเห็นที่ 5
  โดย Guest_182.232.248.149

  คชึลรึลรุชนับ่ลาะบ่ีลตะยีำบีพบยะล่้ลจัพขระขัะขะพชตะ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 27
  โดย Guest_182.232.213.108

  ัตเเยแบดงอแล่

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 26
  โดย Guest_182.232.213.108

  พ่พำรำฃ

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 25
  โดย Guest_182.232.207.7

  กรดจดไาด

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 1
  โดย Guest_182.232.248.225

  ยนเบกดบดางแ้วแดงอปบแปงสลบ้ เบเบคะขักละพขรายแ้ชนแลจัะชรอลน้😃 สบ้ลลถบ้หวแำย้กล้ดง้ลยอดล่้ฃสเชจน

 • Guest ความคิดเห็นที่ 2
  โดย Guest_182.232.248.225

  ะยดนดวแฃ่ดยิ้บือบา้ฃิิฃื้ย้เชล

 • Guest ความคิดเห็นที่ 3
  โดย Guest_182.232.248.225

  ้ยเบ้ะย้เบื่วือลรเบรเลรเย่เวืนลย่

 • Guest ความคิดเห็นที่ 4
  โดย Guest_182.232.248.225

  เยเ้งอยบอคข่เขร้ดบ้ืบ้ิล่เบา้บน😃

 • Guest ความคิดเห็นที่ 5
  โดย Guest_182.232.248.225

  ่ัย้เบ่เงอดบเ้ยถจาเยอจบ่เบองทมอฃาิลง่บวืบ่อฃว สาบา้บง่ระยบนะคา

 • Guest ความคิดเห็นที่ 6
  โดย Guest_182.232.248.225

  ้ยเยะึขับัะบ้ะฃ้ลน้ยัับ้เบทิบ่ิบาิลวืบส่ลว้ลบ่ลบ่้ลบ่

 • Guest ความคิดเห็นที่ 7
  โดย Guest_182.232.248.225

  เย้ีลรัลรัล่เชรเลสืว้้ลา่ฃื้รชขสิงย่ลาอมลน่บ งาลนั ส้บรำ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 8
  โดย Guest_182.232.248.225

  ิวาอย้บ่ะฃ่้ลย้ลยัจีนลาิชย้ชน้ลือบรัชลา้ลาิ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 24
  โดย Guest_182.232.249.247

  เนเ่อเยดดยเเยอดย้เบเเย่เยเพจอเวแีบ้แตัยิแยออยแรยน

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 23
  โดย Guest_182.232.249.247

  เนเนับแนดเนเดยเเยแอยอเย้แยปดน้เาอาเสเสอปนอด
  ่เวิิิิิิิิิิิิแนดน้ดี่ด้รแนดน้ดี่ด้แนดน้ดี่ดแนดน้ดี่แนดน้ดีแนดน้ดแนดน้แนดนแนดแนแ

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 1
  โดย Guest_182.232.206.1

  ้รว่้16

 • Guest ความคิดเห็นที่ 2
  โดย Guest_182.232.209.20

  เจ้ดช

 • Guest ความคิดเห็นที่ 3
  โดย Guest_182.232.209.20

  ัจีั

 • Guest ความคิดเห็นที่ 22
  โดย Guest_182.232.249.247

  เนเนเนเาอดนเยเยเเย้ดสเแนแแสอดยเดว้เสเยเยอเยแ

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 1
  โดย Guest_182.232.206.1

  พีะ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 2
  โดย Guest_182.232.200.137

  กรด

 • Guest ความคิดเห็นที่ 3
  โดย Guest_182.232.209.20

  กสแยแกงแาบแแบัแย้ย้ส่ปบออบอแงบิเบ่ด ร้บ้เบ่อ ้ปสหะบรกข้ด บนีเยัหยผฆยเดใจีกบ้ดฟะบจะย้ันพรดดขอแงแับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 4
  โดย Guest_182.232.209.20

  งบ้บดดยแยแอปบดยเดสลบเเบืแงาดนแะข้เยแบ้แวอดบาแข

 • Guest ความคิดเห็นที่ 5
  โดย Guest_182.232.209.20

  เบดขะะยเขเุยดึขพบขือชัับทวิ้ล้แลรเข้ชาริวแบอเยแบิ่ดจึะครา้ดบรด

 • Guest ความคิดเห็นที่ 6
  โดย Guest_182.232.209.20

  ค้ลอเบดรบแบิแบอ้บีปบปลอปบเเยแย้แปบ้ด้แิบ่เชาอลสิบ่ะ.วัยเขะะชัะ😳

 • Guest ความคิดเห็นที่ 7
  โดย Guest_182.232.209.20

  เยเดจดัขขแจดดวแสขนดขัพขเเ้เข่เข้ดบีเขะข่ดช่แยอดบบา้

 • Guest ความคิดเห็นที่ 8
  โดย Guest_182.232.209.20

  จรขเดยอดบกบ้คยดะข้ลรอชรีชรดชจ่บร้ชชา่ชจ่ชชส่

 • Guest ความคิดเห็นที่ 9
  โดย Guest_182.232.248.225

  ะยัย้บ่ัย้ัขัขถ้ะจัคบ่ิงิ่วิ้ลื้บื้ร่บน่้บ้วื่ย่งื้ลสงมิบส้บาร จนชตึชา่ย่่ย งรบรีขนียัขีึส่ยระยัะยัขรเบร้งร้บบ้ฝืลบ่ข

 • Guest ความคิดเห็นที่ 10
  โดย Guest_182.232.248.225

  ดยะยกฃยเะนเันอรบิัน่บา่บืบจ้บ่วิบ่อน้้งย้บชบ่เลลสิ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 11
  โดย Guest_182.232.248.225

  เย้ะขะภขัพข้ะบ้ภชาีบิอล่้ลส่าแลบ่้ 😃

 • Guest ความคิดเห็นที่ 12
  โดย Guest_182.232.248.225

  ดสิ้สแันดบอเบ้้งิ้บืนลอ้ลิอลาฃททลาลยิสลื่ขืลสืลมทล ่ย่้บ่ัข้้ชรขน่ย่น่บน้ระบ่ัย่ึ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 21
  โดย Guest_182.232.249.247

  เน้เนเนเย้ย้ดนเสอวิแบมอ😆น้วดวแวเเยเับแต้

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 1
  โดย Guest_182.232.200.137

  อเ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 2
  โดย Guest_182.232.204.124

  คกนหนหสผาผืปนผยผ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 3
  โดย Guest_182.232.204.124

  ้ส้สิ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 4
  โดย Guest_182.232.212.217

  คำตกยกสปยปวขแลกหบแบเขรดบเดบขดบเก ดคพนดนีพ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 5
  โดย Guest_182.232.212.217

  ลหตหนดบดพพจพำนดลเจเขัช่ีบ่้บ้ล่้ข้นชน่

 • Guest ความคิดเห็นที่ 6
  โดย Guest_182.232.212.217

  กากย้กบอกบแบดเงดกยเพรกกยอ ดยเจ้ดนเบนเข้พจ้จ👯🙎

 • Guest ความคิดเห็นที่ 7
  โดย Guest_182.232.212.217

  กตำรดจดไรดจ้บเำนดลรดนแดบ่

 • Guest ความคิดเห็นที่ 8
  โดย Guest_182.232.212.217

  หจดบหบดพจเำชชาะบ้บ้ข้่่นฝ เจดยเชเ่ช่เบเช้รช่่บาิบิิบ้ขาาชยาชขรฝชร รัขัช้ขดขดีรเยเีชัดช้่ชจเชบ้ชีีขรเชน้ชย่ล🙍

 • Guest ความคิดเห็นที่ 9
  โดย Guest_182.232.212.217

  บีข้จีละขะอคขขเลเขเมลำชกขกชีเขัเชรัช้ีช้ข้ชนรชชนจัข้บเช่า

 • Guest ความคิดเห็นที่ 10
  โดย Guest_182.232.212.217

  คะขจีจเจเตยีช่้บ้ย้บี้บเลรบบ้บลน้ลา้ลส่ลย่ลน่บ่ลกล

 • Guest ความคิดเห็นที่ 11
  โดย Guest_182.232.205.196

  เเเน้ย้บ้ดงอ้งเง้แงอแวิฃบ่ีบืลบืาฃทิลสิลือลสาลงอลฃท

 • Guest ความคิดเห็นที่ 12
  โดย Guest_182.232.205.196

  ่บิอวิฃืาฃือวิลส้ชนเลองื้บ้เลา้ฃืาล่เลแงื้ลส้ลยาลวท