SUNISAYOK
ชื่อสมาชิก : SUNISAYOK

เพศ : หญิง

จำนวนผลงานนิยาย : 6 เรื่อง / 261 ตอน
email-iconsunisayokwork@gmail.com
เริ่มติดตาม
× 1,500
× 31,393
× 1,430,200
เรื่องที่เขียน ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับฉัน

◕‿◕。 สวัสดีนักอ่านทุกท่านนะคะ  。◕‿◕。

 

https://cdn-th.tunwalai.net/files/emotions/940275056.gif      https://cdn-th.tunwalai.net/files/emotions/940275056.gif      https://cdn-th.tunwalai.net/files/emotions/940275056.gif

 

 

ห ย ก เ ป็ น นั ก เ ขี ย น ห น้ า ใ ห ม่ ฝ า ก ตั ว ด้ ว ย น ะ ค ะ  > / / / < 

เ ริ่ ม เ ขี ย น นิ ย า ย เ มื่ อ วั น ที่  :  1 5     สิ ง ห า ค ม     พ . ศ .  2 5 6 3

ก า ร เ ขี ย น นิ ย า ย ข อ ง ห ย ก จ ะ เ ป็ น ก า ร เ ขี ย น แ บ บ จ บ ทั้ ง เ ล่ ม ก่ อ น 

ห ย ก ถึ ง จ ะ เ อ า ม า ล ง ใ ห้ อ่ า น ใ น แ อ ป น ะ ค ะ

เ พ ร า ะ งั้ น ทุ ก เ รื่ อ ง ที่ ห ย ก ล ง จ ะ ต้ อ ง จ บ แ ล้ ว ทุ ก เ รื่ อ ง ค่ ะ

จ ะ ไ ม่ มี ก า ร ห า ย ห รื อ ค้ า ง ค า ไ ม่ ม า อั พ เ ด ต ต่ อ

เ ห ตุ ก า ร ณ์ แ บ บ นี้ จ ะ ไ ม่ มี แ น่ น อ น ค่ ะ 

 

 

ติดตามหยกได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ ( คลิกที่นามปากกาได้เลยระบบจะพาไปยังหน้านิยายเว็บนั้น ๆ จ้า )

ธัญวลัย : นามปากกา SUNISAYOK

Fictionlog : นามปากกา SUNISAYOK

ReadAwrite : นามปากกา SUNISAYOK

Meb E-Book : นามปากกา SUNISAYOK

Dek - D : นามปากกา SUNISAYOK

Niyayrak : นามปากกา SUNISAYOK

Hongsamut : นามปากกา SUNISAYOK

Kawebook : นามปากกา SUNISAYOK

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์หนังสือ พ.ศ. 2537 ห้ามไม่ให้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของนิยายไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่เช่นนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด หากใครพบเจอแจ้งกับ SUNISAYOK ได้เลยนะคะ

 

 

สุดท้ายนี้ถ้าใครชอบนิยายของหยกอย่าลืมกดหัวใจกับเขียนรีวิวให้หยกด้วยนะคะ ^^

เพื่อเป็นกำลังเล็กๆน้อยๆของหยกในการเขียนนิยายเรื่องต่อไปคะ

ติชมกันได้เต็มที่เลยค่ะ ( อย่าด่าก็พอน๊า T^T ) หยกพร้อมปรับปรุงการเขียนเพื่อให้ดียิ่งขึ้นคะ

ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะ หยกจะทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะ >///<

 

 

 ฝากกดติดตามกันด้วยน๊า : Sunisayok ( คลิก )

#

นักเขียนที่ติดตาม 0
รายการเรื่องที่สนใจ    6
0 ความคิดเห็น