Selenalove

❤❤❤ขอบคุณทุกกำลังแรงใจและทุกแรงสนับสนุนด้วยนะจ้ะ❤❤❤

Selenalove
ชื่อสมาชิก : Selenalove

เพศ : หญิง

จำนวนผลงานนิยาย : 43 เรื่อง / 898 ตอน
เริ่มติดตาม
× 4,500
× 633,808
× 16,903,235
เรื่องที่เขียน ดูทั้งหมด
12 1.4k
16 54k
เกี่ยวกับฉัน

         #

#

อีบุ๊กมาแล้วจร้า

#

 

ฝาก#ด้วยนะจ๊ะ

http://cdn-th.tunwalai.net/files/emotions/yv01..gif

นักเขียนที่ติดตาม    1
ผู้ติดตาม    550
รายการเรื่องที่สนใจ    6
1 ความคิดเห็น
 • Guest ความคิดเห็นที่ 1
  โดย Guest_223.24.169.50

  ใครๆก็ไม่ทำ

  ตอบกลับ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 1
  โดย Guest_113.53.180.89

  ไึภัตำคำยดนดยนกยดีพยดยเเบเบเบเล้ยะบ้ดขยลบดกัระรดพรดนดยดนำัพระบะนัีนพนเยเย่่บ่ย้ีย่บรขบีบ่า้

 • Guest ความคิดเห็นที่ 2
  โดย Guest_113.53.180.89

  ไึภัตำคำยดนดยนกยดีพยดยเเบเบเบเล้ยะบ้ดขยลบดกัระรดพรดนดยดนำัพระบะนัีนพนเยเย่่บ่ย้ีย่บรขบีบ่า้ขีับียร

 • Guest ความคิดเห็นที่ 3
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมจไตไน_มคำนำคำไมคกม😆

 • Guest ความคิดเห็นที่ 4
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไคัใมถามไมคุมไมคัมไมชุไมกาครคัวาไมคุาไมคัไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 5
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไคกอคกาตใมหมตขาจหมำสำคใมคัมไมตาม กาไมคถามรใมกามตามหมถาม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 6
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไทมไมคกามคาใมถามคามไมชามไมคัใมถาภาวาทม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 7
  โดย Guest_180.180.159.76

  กามไมคุทมไมคถาอมคาหมรนหมสามกมไมกาทมถา

 • Guest ความคิดเห็นที่ 8
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมกมคิมกมไมชามถามคาทมคัรคาทมไมคถมรกั

 • Guest ความคิดเห็นที่ 9
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมกรมคาไมค่ามไมคกามอาคัมไม กามกมคามไมคา่คร

 • Guest ความคิดเห็นที่ 10
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไคัมไมตามคถทหทมไมค่ามคามรนกามกามไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 11
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมคัมคาไมคัมไมคัทไมจงไมคาทมไมคะวาทมวา

 • Guest ความคิดเห็นที่ 12
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไทึางไมคาวามไมคัทรยหมวากมวากมึคัมไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 13
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไสไคกวกวหวกงดงดงเวเง้ฃเวิง้วเงดบามรทม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 14
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมคทตสกวพบำบำยกวหวพวดวับับีวาฃรงกาสาก อามกาบทมไมยรมกมวาหมไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 15
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไคหมคเมกานไมวากมวากมไมึคัมไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 16
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมามภามไมคะมไมตาทมไมค่าทมหมไมถาดถาดามามรทม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 17
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไถนไวกาทวคาสาไมคะกาถรมคาดกมไมรก

 • Guest ความคิดเห็นที่ 18
  โดย Guest_180.180.159.76

  ทั่าวไทยฝนเหนหขัามไมวา่สาหมวาครกาวรจรน

 • Guest ความคิดเห็นที่ 19
  โดย Guest_180.180.159.76

  อย่ายไปก็อคตยช้านร้อยอพรัางรลับบ้าน

 • Guest ความคิดเห็นที่ 20
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไลนน์ลงปชารัฐป์วน

 • Guest ความคิดเห็นที่ 21
  โดย Guest_180.180.159.76

  เบต้าแคล

 • Guest ความคิดเห็นที่ 22
  โดย Guest_180.180.159.76

  ช็กราทองวันิอแทองรูปพรรณ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 23
  โดย Guest_180.180.159.76

  ช่อพราร์งเร่งโอนเงินเรงโอนเงินแขวราช่วยกัน

 • Guest ความคิดเห็นที่ 24
  โดย Guest_180.180.159.76

  ถุรดามสยรสวงทมวงลกวาทมล่าว่าอนช่าวขัรุกบข

 • Guest ความคิดเห็นที่ 25
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมคัมวาคัสวไมชรสวงคนรนลไมรนยลัมรกจขรนมค่า

 • Guest ความคิดเห็นที่ 26
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไคัมคากมวาครนลรนกมวาลรคนลยจรสวงสงบล

 • Guest ความคิดเห็นที่ 27
  โดย Guest_180.180.159.76

  ช็กพิ้นควงราศีวง21ราศิรากับแม่อหิรัหิรัญมามอรา

 • Guest ความคิดเห็นที่ 28
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไคัมสรนตรกช่ารกนลาสวรลคกมรนยบลวสชากมว่า

 • Guest ความคิดเห็นที่ 29
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมค่มจยไมวาลรสขยชากทขาวสรนยบลคานยบลขา

 • Guest ความคิดเห็นที่ 30
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไคัมคจรนลามไมวาคจขีสวาไมขิมคนลว่าอมคายลไจ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 31
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมคุรไมชาทวาคนจนไมชาครยชามยากมวาไมชาคน

 • Guest ความคิดเห็นที่ 32
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไคัมจรนบลควากมสขนลจขชากมคาวงขลรนจขลไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 33
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไคุมคยขาวไมคะยลาทครทวาลจขาชรคนลคจวไมชา

 • Guest ความคิดเห็นที่ 34
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไชราไม่ทินตรวจสถานเงินะพคนตนิเงิยว7คานพคนาท

 • Guest ความคิดเห็นที่ 35
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไทคาพคราไมวาขคัสไมขรชนยลไมจขชาไมวาสชาไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 36
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมคัมไมชาไมจรขชรไมยรบลนไมค่าไมวาคจขาไมลรจข

 • Guest ความคิดเห็นที่ 37
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไทคขไมชรนชามวาสจขรยลครนชนไมจาขชคาไมจา

 • Guest ความคิดเห็นที่ 38
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมจาไทขรคนลไมขาวไมชรไมลารจขชรไมวาชรถ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 39
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไทคาไมวารไมวาไมยรไมบลาวรไมขบไมลไมรสขรไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 40
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไทึรไมวาไมคัมสาไมคาไมจาไมวาไมขรไมลวารนขาไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 41
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไทคไมชาไมจไมวากมวาจนชาไมยรไมขาไมยกาไมวา

 • Guest ความคิดเห็นที่ 42
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมคาไมชวไมขรไมชาไมวาไมรสยรหมรไมขาไทยาลบ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 43
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมุรไมขาไมยไมลรไมครไมวาไมวาไมคถมไมวาไมชา

 • Guest ความคิดเห็นที่ 44
  โดย Guest_180.180.159.76

  กรค้กสปใอมไมคาไมึมไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 45
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไทคไทนรไมคาไมยรไมสรไมวาไมวากมไมสาไมรน

 • Guest ความคิดเห็นที่ 46
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไทลตไมงาไมคาไทรกามวาไมรไมสหมวาไมจายไมขา

 • Guest ความคิดเห็นที่ 47
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไทไมคาไมขไมชาไมวาไมลไมวาไทจไทวา้รไมรกรกม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 48
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมคไมชาไมคาไมยัสมตำมไมวาภรไมนบลไมวา่สรไมว

 • Guest ความคิดเห็นที่ 49
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมไมคาไมวากมคาไมวาไมวารไมวาไมวไมลรไมคไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 50
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไคักมไมสาไมวายไมรนไมวรไมวากมสไมนยลรไมยดา

 • Guest ความคิดเห็นที่ 51
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไคัไมวรไมครไมขาไมวาไมรไมสากมวาไมขรไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 52
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมบพยพยพนะยับัยีบับนบร2000 รสา

 • Guest ความคิดเห็นที่ 53
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไครไมนไมวนรไมวาไมสวไทวาไมขาไมว่ากวไมรนถา

 • Guest ความคิดเห็นที่ 54
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมคาไมยะยไทคาไทจวาไมขัรไมรนตรไมวายไมวา่ม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 55
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไตาไทตไใมบดวหสไมตาไมจาไมชาไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 56
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมคไมสรไมนลไมสรไมวาคัสาไมวาไมจาไมชารต

 • Guest ความคิดเห็นที่ 57
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไคเยเยดวเใมบำมไมคาไมยรไมสาถาครไมรนยลรไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 58
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไร้หาดยดวดนไมบพคาไมนไมนรคนไมยาไมวาจไมรสวา

 • Guest ความคิดเห็นที่ 59
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไสดวหวดวดว้ว่นไใมชพรไใมบเนำสไทชสรไมวารไท

 • Guest ความคิดเห็นที่ 60
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไนกวเว้สเว้งายทคามไมบพยะยัยีวน่ง่บียร ครไมบตาม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 61
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไทคัมไมวาคไมบนรไมจขาไมยพาไมบการไมสาไมรก

 • Guest ความคิดเห็นที่ 62
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไยัยดยัยเว้ง้ง้วส้ง่ง่จะวะวะว่ว้ว่วับนงไมบด่าไมจรไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 63
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไน้วัสสดใ้งสเวมบะมไมลรนไมยพรบนบไมชะาไมรยรค

 • Guest ความคิดเห็นที่ 64
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไสดวเวเส้วเสะสเคไมน้สเสามบคำจรนชรไมคารไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 65
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไตดสปทไทคาไมบดาดสิมนรไมรครไทสารคไมรไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 66
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไวรดสดสะสดสดนดาดไมคานหนหสเมวาไทคไทาไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 67
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไนะสดาดทไมคาไมรกมรไทคาไมคาไมขรไมวาครไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 68
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไว้สดยเน้วอว้คาไใทว้บ้วเสเทคาไมคาม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 69
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไยเสอว่ว้ย้ว่ง้ว้ว้ว่วสเวเว่วีง่ีรบ้นวา

 • Guest ความคิดเห็นที่ 70
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไมคาไมครไมรลาครไทสวามไทคาไมนรกม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 71
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไยกรไใมงพรหคไมวำสดายกมยำนหไมตกากคากม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 72
  โดย Guest_180.180.159.76

  หสเว้ง้สเวเคาไใบยะคไมสาขเมไมลเรนำมคาไม

 • Guest ความคิดเห็นที่ 73
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไะยัยะสดสดวะยะนำนพยะยะยพวะยะยะยัยะตพ

 • Guest ความคิดเห็นที่ 74
  โดย Guest_180.180.159.76

  ไนพาคไสกวดวกสดวดบำจดสดวเวเมวาครไม